06272022Δευ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 16:20

Οδηγίες Αρχικής Καταχώρησης Νέου Αγωνιστικού Οχήματος, έκδοσης Αγωνιστικών Πινακίδων, Επανέκδοσης, Μεταβίβασης και Διαχείρισης εγγράφων Αγωνιστικού οχήματος (2022) Featured

Για την εγγραφή ενός ΝΕΟΥ Αγωνιστικού οχήματος στο μητρώο της ΟΜΑΕ, την έκδοση πινακίδων σε όχημα που διαθέτει Δελτίο Τεχνικής Ταυτότητας (ΔΤΤ), τη μεταβίβαση ενός οχήματος σε Νέο Ιδιοκτήτη αλλά και την αντικατάσταση εγγράφων ενός οχήματος για οποιοδήποτε λόγο (ΦΘΟΡΑ ή ΑΠΩΛΕΙΑ) η διαδικασία από το 2022 θα γίνεται μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ), με χρήση του συνδέσμου: https://www.e-omae-epa.gr 

Α. Εγγραφή ΝΕΟΥ Αγωνιστικού οχήματος στο μητρώο της ΟΜΑΕ.
Έκδοση πινακίδων σε όχημα που διαθέτει Δελτίο Τεχνικής Ταυτότητας (ΔΤΤ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τις εξής διαδικασίες:
Από την ομάδα επιλογών «ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ», επιλέγετε το πλήκτρο:
Έκδοση Πινακίδας σε Όχημα με ΔΤΤ ή Καταχώρηση Νέου

Ανοίγονται οι παρακάτω επιλογές για τα Αγωνιστικά Οχήματα:
(0) Έκδοση Πινακίδας σε Όχημα μόνο με ΔΤΤ
(1) Καταχώρηση νέου Αγωνιστικού Οχήματος

Α0. Χρησιμοποιώντας την επιλογή (0) πρέπει να δηλώσετε το όχημά σας, επιλέγοντας από λίστα την ΜΑΡΚΑ του (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ) και να πληκτρολογήσετε ως “Password” τον αριθμό ΔΤΤ του οχήματος.

Α1. Η δήλωση ενός ΝΕΟΥ Οχήματος γίνεται με την καταχώρηση του αριθμού πλαισίου του οχήματος. Για να εξασφαλιστεί η σωστή εγγραφή του θα πρέπει να τον καταχωρήσετε δύο φορές.

Μετά την παραπάνω διαφοροποίηση η καταχώρησης στοιχείων στο ΣΔΔΑ ακολουθεί και για τις δύο περιπτώσεις την ίδια διαδικασία. Ζητείτε η καταχώρηση στοιχείων, αφού εμφανιστούν όσα είναι ήδη καταχωρημένα, όπως αυτά εμφανίζονται παρακάτω:

1. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Ιδιοκτήτη ή Εταιρίας στην οποία ανήκει το όχημα

2. Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη ή Επωνυμία Εταιρίας

3. Πατρώνυμο Ιδιοκτήτη ή Ονοματεπώνυμο Νομικά Εκπρόσωπου της Εταιρίας

4. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Ιδιοκτήτη ή του Εκπρόσωπου της Εταιρίας

5. Διεύθυνση Ιδιοκτήτη ή Εταιρίας (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη)

6. e-mail Ιδιοκτήτη ή Εταιρίας

7. Φωτογραφία της συμπληρωμένης (υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των πεδίων & υπογραφή) για τα Αγωνιστικά Οχήματα ΑΙΤΗΣΗΣ για καταχώρηση - αλλαγή στοιχείων του οχήματος

8. Φωτογραφία του οχήματος τραβηγμένη από την εμπρός – αριστερή γωνία του οχήματος

9. Φωτογραφία του οχήματος τραβηγμένη από την πίσω – δεξιά γωνία του οχήματος

10. Φωτογραφία του αριθμού πλαισίου του οχήματός. (όχι από το καρτελάκι)

11. Φωτογραφία εγγράφου (π.χ. αντίγραφο της Κρατικής Άδεια Κυκλοφορίας ή Διασάφηση Τελωνίου) στο οποίο να φαίνεται ο Αριθμός Πλαισίου και το ονοματεπώνυμό σας ως ιδιοκτήτη του οχήματος.
(Οι φωτογραφίες που θα καταχωρηθούν θα πρέπει να έχουν ελάχιστη ανάλυση 150dpi ώστε να μπορούν από την καταχώρησή σας να μεταφερθούν με ευκρίνεια στο ΔΤΤ)

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, θα εμφανιστεί η καρτέλα του οχήματος όπου θα πρέπει να καταχωρήσετε στα πεδία:

“Α.Μ. Αθλητή Χρήστη Αγωνιστικού” (αν το όχημα το χρησιμοποιούν περισσότεροι του ενός αθλητές, γράψτε τους αριθμούς Μητρώου τους, διαχωρισμένους με ΚΕΝΟ. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η καταχώρηση στο σημείο αυτό του αριθμού μητρώου ενός αθλητή, που δεν είναι ιδιοκτήτης του οχήματος, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ιδιοκτήτη (επικυρωμένη από ΚΕΠ ή gov.gr) που του επιτρέπει να χρησιμοποιήσει το όχημα σε ένα συγκεκριμένο αγώνα)

“Εργοστάσιο Κατασκευής Οχήματος”, “Τύπος”, “Μοντέλο Οχήματος” (Τα πεδία αυτά επιλέγονται και συμπληρώνονται αυτόματα από τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία των οχημάτων στο ΣΔΔΑ (πλήκτρο: Επιλογή), που εμφανίζονται με δενδροειδή μορφή)

“Έτος Κατασκευής” (Δηλώνεται ως τετραψήφιος αριθμός)

“Πραγματικός Κυβισμός” (Δηλώνεται ο κυβισμός του κινητήρα που έχετε στο όχημα με ακρίβεια κυβικού εκατοστού. π.χ. 1596κε)

Μετά την καταχώρηση των παραπάνω επιλέξτε το πλήκτρο: Καταχώρηση

Στο κάτω μέρος της καρτέλας και στη συνέχεια το πλήκτρο: Πληρωμή

Πάνω από τις φωτογραφίες στο επάνω μέρος της καρτέλας

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την πληρωμή του σχετικού κατά περίπτωση παραβόλου μέσω του ΣΔΔΑ.

Μετά την παραπάνω καταχώρηση των στοιχείων και δικαιολογητικών, το αργότερο 10 ημέρες, πριν τη λήξη συμμετοχών από τον αγώνα στον οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε και αφού μετά από έλεγχο όσων καταχωρήθηκαν στο ΣΔΔΑ, διαπιστωθεί η ορθότητάς τους, θα σας αποσταλούν τα αναγκαία στοιχεία (ΔΤΤ, Πινακίδα & Βιβλίο Πινακίδας) για νομιμοποίηση του οχήματός σας.

Επισημαίνεται ότι το αυτοκίνητο - και μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω - θα ελεγχθεί από εντεταλμένο Τ.Ε. σε οργανωμένη διαδικασία έκδοσης ΔΤΤ ή στον πρώτο αγώνα που θα συμμετάσχει το όχημα μετά την έκδοση του ΔΤΤ.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση ΔΤΤ μπορείτε να βρείτε στην Εγκύκλιο 12/2022.

Δείτε εδώ την Εγκύκλιο 12/2022

Β. Ανανέωση Πινακίδας Αγωνιστικού.
Αντικατάσταση αγωνιστικών πινακίδων (φθορά ή απώλεια).
Αντικατάσταση Βιβλιαρίου Πινακίδων (φθορά ή απώλεια).
Έκδοση Νέου Δελτίου Τεχνικής Ταυτότητας λόγω ΑΠΩΛΕΙΑΣ.
Έκδοση Νέου Δελτίου Τεχνικής Ταυτότητας λόγω ΦΘΟΡΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

Από την ομάδα επιλογών «ΠΛΗΡΩΜΕΣ», επιλέγετε το πλήκτρο: Σχετικές με το Αυτοκίνητο
και σας ζητείται να καταχωρήσετε Username και Password.

Δώστε ως Username: <Αριθμός Πινακίδας>
και ως Password: <Αριθμός ΔΤΤ>

Από τον πίνακα πληρωμών για Αγωνιστικά Οχήματα επιλέγεται την πληρωμή που επιθυμείτε να κάνετε και για αυτή ενημερώνεται η ΟΜΑΕ, η οποία και υλοποιεί την επιθυμίας σας.

Σημειώνεται ότι κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται εμφανίζεται στην καρτέλα του οχήματός σας. Η πληρωμή για Ανανέωση της Πινακίδας του Αγωνιστικού, σας επιτρέπει την ΑΜΕΣΗ δήλωση συμμετοχής σε αγώνα.

Γ. Μεταβίβαση αγωνιστικού αυτοκινήτου.
Χορήγηση Αντιγράφου Homologation.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

Από την ομάδα επιλογών «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ», επιλέγετε το πλήκτρο: Στοιχεία Αυτοκινήτου
και σας ζητείται να καταχωρήσετε Username και Password.

Δώστε ως Username: <Αριθμός Πινακίδας>
και ως Password: <Αριθμός ΔΤΤ>

(ΚΟΛΛΗΤΑ-ΔΙΧΩΣ ΚΕΝΟ στην λέξη ΟΜΑΕ σε 4ψηφια μορφή)

Στο επάνω αριστερό άκρο της καρτέλας του οχήματος υπάρχουν δύο πλήκτρα, ένα για κάθε μια από τις παραπάνω διαδικασίες.

Για Μεταβίβαση αγωνιστικού αυτοκινήτου επιλέξτε το πλήκτρο: Μεταβίβαση

Για Χορήγηση αντιγράφου Homologation επιλέξτε το πλήκτρο: Homologation

Ανάλογα του πλήκτρο που επιλέγετε ακολουθείτε μια διαδικασία που αφού την ολοκληρώσετε θα οδηγηθείτε στην πληρωμή που αφορά την επιλογή που κάνατε.

Μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής και αφού ελεγχθούν τα στοιχεία που θα έχετε καταχωρήσει θα ενημερωθείτε πως και πότε θα παραλάβετε είτε το ΔΤΤ και το Βιβλιάρο της πινακίδα, είτε την Homologation που ζητήσατε.

Σημείωση: μην παραλείπετε να γράφετε την διεύθυνση e-mail σας. Εκεί στέλνεται από την πλατφόρμα η απόδειξη της συναλλαγής σας.

Last modified on Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022 16:38